Cliëntenraad

Voor ZAB staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen wij graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daar omheen. Deze belangen worden behartigd door de Cliëntenraad van ZAB.

Bij voorkeur nemen cliënten van ZAB zitting in de raad, maar het kan ook voorkomen dat familieleden en mantelzorgers deelnemen. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de cliëntenraad, die een afspiegeling is van alle cliënten van ZAB. Op die wijze wordt nagestreefd dat iedere cliënt van ZAB de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en naar ieders wensen.

De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de zorgmanagers, de directie en/of het bestuur van ZAB over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Zij praten niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen ZAB. Zo kijken zij bijvoorbeeld ook kritisch naar of het cliëntenbelang in het beleid van ZAB voldoende doorklinkt.

Een nauwe samenwerking met de cliëntenraad stelt ons in staat actief aandacht te besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De cliëntenraad is de spreekbuis namens onze cliënten, behartigt de belangen van cliënten en adviseert het bestuur van ZAB. Deze samenwerking vinden wij zeer waardevol!

Wilt u, of een verwante van u, meepraten en meedenken over de geleverde zorg binnen ZAB, dan kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsmanager op telefoonnummer 070 389 83 00 of rechtstreeks per mail via clientenraad@zabzorg.nl.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag